Grønn menighet


Haslum menighet er Grønn menighet!

Grønn menighet

Haslum menighet er blitt grønn menighet! Men hva er en grønn menighet? Og hvorfor skal vi være en grønn menighet?

 «Grønn menighet er et konsept som ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss». (grønnkirke.no).

Grønn menighet er med andre ord et redskap for lokalmenigheter til å være gode forvaltere av skaperverket. Grønn menighet er en konkret måte å ta ansvar for skaperverket og vår neste på alvor. Å være en grønn menighet går dermed rett inn i kjernen av hva det vil si å være en diakonal, misjonal menighet og å leve ut Kristusetterfølgelse i praksis. Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet er i tillegg viktige fokusområder innenfor diakoniplanen i Den Norske Kirke. Dette er noen av grunnene til at Haslum menighet ønsker å være det man kaller for en grønn menighet.

Diakoniutvalget og staben har kommet frem til ulike lavterskeltiltak som kan innlemmes i alt fra trosopplæring, gudstjenester og kirkekaffe. Eksempler på dette er bruk av fairtrade kaffe ved kirkens arrangementer, fokus på miljø og rettferd i forbønner, feiring av skaperverkets dag og å oppfordre til redusert bruk av bil til kirkens arrangementer. Dette er eksempler på tiltak tenkt til hjelp og inspirasjon. Det tar ikke nødvendigvis mye tid og ressurser å være en grønn menighet, og det kan skape fellesskap på tvers av generasjoner og i alle deler av menighetslivet.

Det å være en grønn menighet er en prosess. Vi må alle starte et sted for å skape bevissthet rundt hvordan våre valg påvirker vår neste og verden vi lever i. Hva kan du gjøre for å leve mer grønt?

For mer informasjon om grønn menighet: www.grønnkirke.no

Tilbake